Bakgrund till projektet

Må bra – projektet (2020-2022)

Må bra-projektet är ett treårigt (2020-2022) projekt som finansieras av STEA. Arbetet görs för att stärka barns psykiska hälsa, må bra-färdigheter och vänskapsrelationer samt förebygga mobbning bland elever i grundskolan, och det har acceptans- och värdebaserade ACT-modellen som grund. Projektet ska utveckla mobilspelet MiniMagis och gruppmodellen Min grej för årskurs 1-3, det är frågan om en stegvis graderad modell för att öka barns må bra-färdigheter. Projektet drivs av Vasanejdens förening för mental hälsa i samarbete med psykologiska institutionen vid Jyväskylä universitet. Elever från Vasa grundskolor deltar i testning av mobilspelet.

Projektmål:

 • Utveckla ett MiniMagis-spel för årskurs 1-3
 • Utveckla Min grej-gruppaktivitet för årskurs 1–3
 • Öka må bra-färdigheter hos barn
 • Minska skolmobbning
 • Öka må bra-färdigheter hos föräldrar
 • Sprida mobilspelet Magis nationellt

Må bra i skolan – projektet (2017-2019)

Bakgrunden till Må bra i skolan-projektet är ett resultat från diskussioner i Österbotten, resultaten från de nationella ungdoms- och skolhälsoundersökningarna (THL) samt skolelevers och unga medborgarråds ökade oro över välmående i skolan.

Ungdomsundersökningen väckte frågor om ensamhet och symptom på depression och ångest bland regionens ungdomar. Skoleleverna hade också stött på mobbning och aggressivt beteende.

Undersökningsresultaten och flertal diskussioner med olika aktörer har lett till beslutet att agera och gör något för att alla ska ha förutsättningar för att må bra i skolan. Till detta behövs många olika parters goda vilja och samarbete.

Från starten av projektet har bland annat Vasa stads grundskolor, Österbottens föreningar rf, Vasanejdens föräldrar, Navigatorn-projektet, Förbundet för Mental hälsa i Finland, KOKOA r.y, professor Raimo Lappalainen och doktor Päivi Lappalainen från Jyväskylän Yliopisto – fakulteten för psykologi, Föräldraförbundet i Finland och Vasa stads ungdomsfullmäktige deltagit.

Vårt energiska team har utvecklat metoder för att påverka allas välmående, stöda psykisk hälsa, öka sociala- och känslofärdigheter samt förebygga psykisk ohälsa och mobbning.

Målsättning med projektet

Må bra i skolan – helhetens budskap är positiv psykisk hälsa. Betoningen ligger på:

 • de psykiska resurser som alla besitter
 • möjligheterna att påverka det egna livet
 • Förhoppning
 • Får tillfredsställelse från sociala förhållanden, kamrater och vänners betydelse samt
 • En positiv uppfattning av sig själv och de egna utvecklingsmöjligheterna.

Syftet med projektet är att:

 • Stöda områdets grundskolelevers behov och förebygga psykisk ohälsa
 • Stöda pågående verksamhet som främjar psykisk hälsa och minskar mobbning
 • Stöda målsättningarna för den nya läroplanen bl.a. främjande av välmående och hälsa, delaktighet, känsloförmåga och problemlösning
 • Öka och berika samarbetet mellan skola och föräldrar
 • Dra nytta av mobilspel som läromiljö
 • Öka skolelevers kunnighet om välmående

Pilotskolor

Verksamhetsformer som utvecklats inom projektet har testats i äkta skolmiljöer. Ett stort tack till de fina pilotsolorna i Vasanejden:

 • Huutoniemen koulu
 • Isolahden koulu
 • Keskuskoulu
 • Nummen koulu
 • Savilahden yhtenäiskoulu
 • Vanhan Vaasan koulu

I projektets pilotskolor har Min grej-grupper och Magis-mobilspelets tester genomförts. Skolornas elever, deras föräldrar, lärare, skolkuratorer, speciallärare och rektorer. Pilotskolornas feedback har varit mycket värdefullt för finslipning av projektets verksamhetsformer. Vi är tacksamma för samarbetet.

Länkar