Bakgrund till projektet

Projektet Må bra (2020-2022)

Projektet MÅ BRA är ett utvecklingsprojekt som har som målsättning att utveckla verksamhetsformer som föräldrar, skola, social- och hälsoroganisationer kan använda. Projektet finansieras av STEA.

Utvecklingsarbetet görs för att stärka barns psykiska hälsa, må bra-färdigheter och vänskapsrelationer samt förebygga mobbning bland elever i grundskolan, och det har ACT, acceptans- och värdebaserad förhållningssätt som grund. Projektet ska utveckla mobilspelet MiniMagis och gruppmodellen Min grej för årskurs 1-3, det är frågan om en stegvis graderad modell för att öka barns må bra-färdigheter. Må bra-projektet drivs av MIELI Psykisk hälsa Österbotten i samarbete med psykologiska institutionen vid Jyväskylä universitet. Elever från Vasa grundskolor deltar i testning av mobilspelet.

Projektmål:

 • Utveckla ett MiniMagis-spel för årskurs 1-3
 • Utveckla Min grej-gruppaktivitet för årskurs 1–3
 • Öka må bra-färdigheter hos barn
 • Minska skolmobbning
 • Öka må bra-färdigheter hos föräldrar
 • Sprida mobilspelet Magis nationellt

Projektet Må bra i skolan (2017-2019)

Bakgrunden till projektet MÅ BRA I SKOLAN är ett resultat från diskussioner i Österbotten, resultaten från de nationella ungdoms- och skolhälsoundersökningarna (THL) samt skolelevers och unga medborgarråds ökade oro över välmående i skolan.

Ungdomsundersökningen väckte frågor om ensamhet och symptom på depression och ångest bland regionens ungdomar. Skoleleverna hade också stött på mobbning och aggressivt beteende.

Undersökningsresultaten och flertal diskussioner med olika aktörer har lett till beslutet att agera och göra något för att alla ska ha förutsättningar för att må bra i skolan. Till detta behövs många olika parters goda vilja och samarbete.

Från starten av projektet har bland annat Vasa stads grundskolor, Österbottens föreningar rf, Vasanejdens föräldrar, Navigatorn-projektet, Förbundet för Mental hälsa i Finland, KOKOA r.y, professor Raimo Lappalainen och doktor Päivi Lappalainen från Jyväskylän Yliopisto – fakulteten för psykologi, Föräldraförbundet i Finland och Vasa stads ungdomsfullmäktige deltagit.

Vårt energiska team har utvecklat metoder för att påverka positivt på alla elevers välmående, stöda psykisk hälsa, öka må bra-färdigheter och socialkompetens samt förebygga psykisk ohälsa och mobbning i skolan.

Målsättning med projektet

Må bra i skolan – helhetens budskap är positiv psykisk hälsa. Betoningen ligger på:

 • de psykiska resurser som alla besitter
 • möjligheterna att påverka det egna livet
 • hoppfullhet
 • tillfredsställande sociala förhållanden, kamraters och nära vänners betydelse samt
 • en positiv uppfattning om sig själv och de egna utvecklingsmöjligheterna.

Syftet med projektet är att:

 • Stöda grundskolelevers behov och förebygga psykisk ohälsa i nejden
 • Stöda pågående verksamhet som främjar psykisk hälsa och förebygger mobbning
 • Stöda målsättningarna för den nya läroplanen bl.a. främjande av välmående och hälsa, delaktighet, känsloförmåga och problemlösning
 • Öka och berika samarbetet mellan skola och föräldrar
 • Dra nytta av mobilspel som läromiljö
 • Öka skolelevers må bra-färdigheter

Pilotskolor

De verksamhetsformer som utvecklats inom projektet har testats i skolmiljöer. Ett stort tack till pilotsolorna i Vasanejden:

 • Huutoniemen koulu
 • Isolahden koulu
 • Keskuskoulu
 • Nummen koulu
 • Savilahden yhtenäiskoulu
 • Vanhan Vaasan koulu

I pilotskolor har man genomfört tester gällande Min grej-grupper och mobilspelet Magis. Skolornas elever, deras föräldrar, lärare, skolkuratorer, speciallärare och rektorer har medverkat på många olika sätt. Pilotskolornas feedback har varit mycket värdefullt för finslipning av projektets verksamhetsformer. Vi är tacksamma för det goda samarbetet.

Länkar