Hanke taustaa

Hyvä arki -hanke (2022-2024)

Hyvä arki on STEA:n rahoittama kolmivuotinen hanke, jossa yläkoululaisten hyvinvointitaitoja tuetaan hyväksyntä- ja arvopohjaisia menetelmiä hyödyntämällä. Hankkeen kehitystyötä toteuttavat MIELI Pohjanmaan mielenterveys sekä Jyväskylän yliopiston psykologian laitos. Hankkeessa jalkautetaan Vaasan yläkouluille Jyväskylän yliopiston kehittämää nuorille suunnattua verkko-ohjelmaa Nuorten Kompassia. Osa oppilaista voi osallistua pienryhmämalliin, jossa harjoitellaan hyvinvointia tukevia taitoja.

Hankkeen tavoitteet

 • Yläkoululaisten nuorten hyvinvoinnin tukeminen hyödyntämällä verkko-ohjelma Nuorten Kompassia sekä pienryhmätoimintaa
 • Yläkouluikäisten nuorten vanhempien hyvinvoinnin ja voimavarojen tukeminen
 • Tiedon lisääminen nuorten hyvinvointia edistävistä menetelmistä
 • Hanketoiminta Vaasan seudulla sekä suomen että ruotsin kielellä

Hyvä olla -hanke (2020-2022)

Hyvä olla on STEA:n rahoittama kolmivuotinen (2020-2022) hanke, joka jatkaa hyväksyntä- ja arvopohjaisen menetelmän hyödyntämistä alakoululaisten hyvinvoinnin tukemisessa. Hankkeessa kehitetään 1.-3.-luokkalaisille Magis – Riimulehdon tarina -mobiilipeli sekä Oma juttu -ryhmämalli. Hankkeen kehitystyössä ovat kumppaneina MIELI Pohjanmaan mielenterveys sekä Jyväskylän yliopiston psykologian laitos. Vaasalaisten alakoulujen oppilaat osallistuvat pelin testaus- ja kehittämistyöhön.

Hankkeen tavoitteet

 • Magis – Riimulehdon tarina -pelin kehittäminen 1.-3.-luokkalaisille
 • Alakoululaisten hyvinvointitaitojen lisääminen
 • Koulukiusaamisen vähentäminen
 • Oma juttu -ryhmätoiminnan kehittäminen 1.-3.-luokkalaisille
 • Vanhempien hyvinvointitaitojen lisääminen
 • 4.-6. -luokkalaisille kehitetyn Magis – Maaginen seikkailu -mobiilipelin levittäminen valtakunnallisesti

Hyvä olla koulussa -hanke (2017-2019)

Hyvä olla koulussa -hankkeen (2017-2019) taustalla on keskustelu Pohjanmaalla ja valtakunnallisesti tehtyjen Nuoriso- ja kouluterveyskyselyiden tuloksista (THL) sekä koululaisten ja nuorten kansalaisraatien esiin nostama huoli kouluhyvinvoinnista.

Nuorisokyselyissä huolta herättivät yksinäisyyden kokemukset sekä alueen nuorilla esiintyneet masennus- ja ahdistuneisuusoireet. Koululaiset olivat myös kohdanneet kiusaamista ja aggressiivista käytöstä.

Tutkimustulokset, näkemykset ja keskustelut alueen toimijoiden kanssa ovat johtaneet päätökseen ryhtyä toimenpiteisiin, jotta jokaisella olisi mahdollisimman hyvä olla koulussa. Tähän on tarvittu usean tahon halukkuus ja yhteistyö.

Hankkeessa kehitettiin yhteistyössä MIELI Pohjanmaan mielenterveys ry:n ja Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksen kanssa Magis – Maaginen seikkailu -mobiilipeli 4.-6.-luokkalaisille. Lisäksi hankkeessa kehitettiin Oma juttu -ryhmätoimintamalli. Molempien taustalla on hyväksyntä- ja arvopohjainen lähestymistapa, joka pohjautuu hyväksymis- ja omistautumisterapiaan (HOT). Peli on saatavilla ilmaiseksi osoitteessa magisgame.com, josta löytyvät myös peliin kuuluva oppimateriaali (opettajan työkirja sekä oppilaan tehtävät).

Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksen alustavat tutkimustulokset viittaavat siihen, että Magis-pelistä hyötyvät eniten lapset, joilla on hyvinvoinnin haasteita.

Kiitämme lämpimästi vaasalaisia alakouluja, jotka ovat olleet mukana kehittämistyössä ja auttaneet luomaan lapsille mieluisan pelin!

Hyvä olla koulussa -hankkeessa ovat olleet mukana mm. Vaasan kaupungin peruskoulut, Pohjanmaan yhdistykset, Vaasan seudun vanhemmat, Ohjaamo -hanke, Suomen mielenterveysseura, KOKOA Ry Pohjanmaan alueen koulutetut kokemusosaajat, Jyväskylän Yliopiston psykologian laitoksen professori Raimo Lappalainen ja tohtori Päivi Lappalainen, Suomen vanhempainliitto ja Vaasan kaupungin nuorisovaltuusto.

Hankkeen tarkoitus

Hyvä olla koulussa -kokonaisuuden pääviesti on positiivinen mielenterveys. Siinä korostuvat:

 • jokaisella olevat psyykkiset voimavarat
 • vaikuttamismahdollisuudet omaan elämään
 • toiveikkuus
 • tyydytystä tuottavien sosiaalisten suhteiden, kavereiden ja ystävien merkitys sekä
 • myönteinen käsitys omasta itsestä ja omista kehittymismahdollisuuksista.

Hankkeen tarkoitus on:

 • tukea alueen peruskoululaisten tarpeita ja ennaltaehkäistä mielenterveydenhäiriöitä
 • tukea meneillään olevia toimia mielenterveyden edistämiseksi ja kiusaamisen vähentämiseksi
 • tukea uuden opetussuunnitelman tavoitteita mm. hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen, osallisuuteen, tunnetaitoihin ja ongelmanratkaisukykyyn liittyen
 • lisätä ja rikastuttaa koulujen ja vanhempien yhteistyötä
 • hyödyntää mobiilipeliä oppimisympäristönä
 • lisätä koululaisten hyvinvointitaitoja

Pilottikoulut

Hankkeessa kehitettyjä toimintamuotoja on testattu aidoissa kouluympäristöissä. Kiitos tästä kuuluu hienoille pilottikouluille Vaasan seudulla:

 • Huutoniemen koulu
 • Isolahden koulu
 • Keskuskoulu
 • Nummen koulu
 • Savilahden yhtenäiskoulu
 • Vanhan Vaasan koulu

Hankkeen pilottikouluissa on toteutettu Oma juttu -ryhmiä sekä Magis -mobiilipelin testauksia. Mukana on ollut koulujen oppilaita, oppilaiden vanhempia, opettajia, koulukuraattoreita, erityisopettajia ja rehtoreita. Pilottikoulujen palaute on ollut erittäin arvokasta ja osin välttämätöntä hankkeen toimintamuotojen hioutumiseksi. Olemme kiitollisia kaikesta yhteistyöstä!

Linkit