Oma juttu -ryhmämalli

Oma juttu -ryhmien tavoitteena on kehittää hyvinvointiin liittyviä taitoja kouluympäristössä. Alakoulun ylempien luokkien oppilaille suunniteltu materiaali auttaa tunnistamaan itselle tärkeitä asioita ja käsittelemään ajatuksia ja tunteita joustavalla tavalla. Oma juttu -ryhmien sisältö on suunniteltu 4.-6. luokan oppilaille.

Ryhmäohjelman sisällöt käsittelevät tunteita, ajatuksia ja oman tekemisen suunnittelua. Näitä asioita pohditaan liittyen kouluun, sosiaalisiin suhteisiin ja arjessa esiintyviin vastoinkäymisiin. Ryhmässä opeteltavien taitojen kautta lapsella on mahdollisuus löytää keinoja mm. kiukun, jännittämisen tai ahdistuksen käsittelyyn. Taidoista on hyötyä myös keskittymisvaikeuksien, oman toiminnan ohjauksen vaikeuksien, liiallisen murehtimisen ja sosiaalisten taitojen pulmien helpottamisessa.

Ryhmien ohjaajina voivat toimia opettajat ja muu koulun henkilökunta, joilla on riittävä perehtyminen ryhmässä hyödynnettäviin menetelmiin. Ryhmät kokoontuvat kuusi kertaa, noin 1,5 tuntia kerrallaan.

Opettajille ja alan ammattilaisille

Oma juttu -ryhmämalli on kehitetty vuosina 2017-2019 osana Hyvä olla koulussa -hanketta. Hankkeen tavoitteena on ollut koululaisten mielenterveyden tukeminen, mielenterveyden häiriöiden ennaltaehkäisy ja koulukiusaamisen vähentäminen. Hankkeessa kehitettyihin toimintamalleihin sisältyvät Magis – mobilipeli ja Oma juttu -ryhmä. Toimintamuotojen kehittämistyössä on huomioitu uuden opetussuunnitelman tavoitteet mm. tunnetaitojen ja sosiaalisten taitojen opettamisen osalta.

Ryhmään ohjaudutaan oppilashuollon kautta. Ryhmä kokoontuu kuusi kertaa ja yhden ryhmätapaamisen kesto on 1,5 h.

Tältä sivulta ladattavassa oppaassa kuvataan Oma juttu –ryhmien keskeiset periaatteet ja ryhmätapaamisten kulku. Opas sisältää kaikki tehtävät ryhmänohjaajan käyttöön. Lisäksi oppaassa kuvataan ryhmäohjelman perustana toimivan hyväksymis- ja arvopohjaisen lähestymistavan periaatteita ja menetelmiä. Ryhmänohjaajan oppaan lisäksi ryhmien vetäjien suositellaan tutustuvan hyväksymis- ja omistautumisterapian periaatteisiin kirjallisuuden tai koulutuksen muodossa.

Lataa tästä:

Tunnetaidot ja sosiaaliset taidot

Oma juttu -ryhmä ja Magispeli pohjautuvat hyväksyntä- ja arvopohjaiseen lähestymistapaan hyvinvoinnin tukemisessa sekä tunnetaitojen ja sosiaalisten taitojen kehittämisessä. Lähestymistapa hyödyntää hyväksymis- ja omistautumisterapian (HOT) menetelmiä ja periaatteita hyvinvoinnin tukemisen välineenä. Lähestymistapaa voidaan hyödyntää eri ikäisillä ihmisillä, aina lapsista ja nuorista ikäihmisiin. Se soveltuu myös esimerkiksi työhyvinvoinnin ja johtamistaitojen edistämiseen sekä elintapa- ja urheiluvalmennukseen.

Hyväksymis- ja arvopohjaisen lähestymistavan keskeisenä tavoitteena on harjoittaa taitoja, joilla vaikutetaan hyvinvointia edistävästi. Kun lasten hyvinvointia lähestytään keskeisten taitojen kehittämisen näkökulmasta, harjoittelun tavoitteena voi olla esimerkiksi kehittää taitoa suunnata huomioita omaan tekemiseen, havainnoida ajatuksia kyseenalaistaen niiden todenperäisyyttä tai käsitellä kiukun tunteita perheenjäseniä tai kavereita kohtaan.

Lähestymistapa nostaa esiin kuusi toisiaan täydentävää taitoa:

  • Arvot eli taito tunnistaa, mikä itselle on tärkeää
  • Arvojen mukaiset teot eli taito toteuttaa itselle tärkeitä tekoja
  • Taito hyväksyä tunteet ja ajatukset
  • Taito ottaa etäisyyttä ajatuksiin
  • Taito olla läsnä
  • Taito löytää pysyvä minä

Jatkuva kehitys

Vastaanotamme mielellä palautetta ryhmätoiminnasta, joten palaa mielellä jakamaan kokemuksiasi vastaamalla pariin kysymykseen. Olemme kiinnostuneita sekä pelin levityksestä ja palautteesta oppimateriaaliin liittyen, mikä on toimivaa ja onko jotain jota kaipaat? Tavoitteemme on tehdä pelistä ja siihen liittyvistä opetusmateriaaleista helppokäyttöisiä. Kehitystyön on jatkuvaa ja palaute on meille arvokstasta.

Palautelomakkeen täyttäminen kestää noin 6 min.