Bakgrund till projekten

Projektet Må bra i vardagen (2022-2024)

Må bra i vardagen -projektet är ett treårigt projekt finansierat av STEA där högstadieelevers välmående stöttas med acceptans- och värdebaserade metoder. Projektet drivs av MIELI Psykisk hälsa Österbotten och Institutionen för psykologi vid Jyväskylä universitet. Projektet genomförs i Vasas högstadieskolor där unga deltar i det nätbaserade programmet De Ungas Kompass som utformats av Jyväskylä universitet. En del av eleverna kan delta i en gruppmodell där metoder för välmående övas.

Projektets mål

 • Stödja högstadieelevers välmående genom användning av nätprogrammet De Ungas Kompass och genom tillämpning av gruppmodellen
 • Stödja högstadieelevers föräldrars välmående och resurser
 • Öka kunskapen om metoder för att främja ungas välmående
 • Bedriva projektverksamhet i Vasa området både på finska och på svenska

Projektet Må bra (2020-2022)

Projektet MÅ BRA är ett utvecklingsprojekt som har som målsättning att stödja elevers psykiska hälsa, att förebygga psykisk ohälsa och minska mobbning i skolan. Verksamhetsmodellerna som utvecklats under två projektperioder, från 2017-2022, omfattar mobilspelet Magis och gruppen Min grej. Först utvecklades verksamhetsmodeller avsedda för årskurs 4-6 och nu får årskurs 1-3 ett eget upplägg. Utvecklingsarbetet finansieras av STEA, Social- och hälsoorganisationernas understödscentral.

MIELI psykisk hälsa Österbotten och institutionen för psykologi vid Jyväskylä universitet har i samarbete med självständiga spelutvecklare utarbetat spelet och gruppmodellen utifrån de senaste forskningsrönen och lång erfarenhet av arbete med psykisk hälsa. I arbetet med att utveckla Magis och Min grej har man beaktat målen i den nya läroplanen bl.a. när det gäller att lära ut känslomässiga och sociala färdigheter.

De skolor i Vasa som har deltagit i projektet har gjort det möjligt att testa spelet och gruppmodellen i skolmiljö. Responsen från lärare, skolpsykologer, kuratorer, handledare, rektorer, föräldrar och elever har varit övervägande positiv.

Projektets mål

 • Utveckla Magisspel för årskurs 1-3
 • Utveckla Min grej-gruppaktivitet för årskurs 1–3
 • Stärka välmående hos barn genom att lära må bra-färdigheter
 • Minska skolmobbning
 • introducera må bra-färdigheter för föräldrar
 • Sprida mobilspelet Magis nationellt

Projektet Må bra i skolan (2017-2019)

Projektet MÅ BRA I SKOLAN är ett resultat av diskussioner som förts mellan centrala aktörer i Österbotten där resultaten från enkäten Hälsa i skolan (THL) beaktats och ungdomarnas medborgarråd hörts. Eleverna har uttryckt ökad oro över välmående i skolan.

Enkätundersökningen väckte frågor om ensamhet och symptom på depression och ångest bland regionens ungdomar. Skoleleverna hade också stött på mobbning och aggressivt beteende i högre grad än tidigare.

Undersökningsresultaten och flertal diskussioner med olika aktörer har lett till beslutet att agera och göra något för att alla ska ha förutsättningar för att må bra i skolan. Till detta behövs många olika parters goda vilja och samarbete.

Från starten av projektet har bland annat Vasa stads grundskolor, Österbottens föreningar rf, Vasanejdens föräldrar, Navigatorn-projektet, Förbundet för Mental hälsa i Finland, KOKOA r.y, professor Raimo Lappalainen och doktor Päivi Lappalainen från Jyväskylän Yliopisto – fakulteten för psykologi, Föräldraförbundet i Finland och Vasa stads ungdomsfullmäktige deltagit.

Vårt energiska team har utvecklat metoder för att påverka positivt på alla elevers välmående, stöda psykisk hälsa, öka må bra-färdigheter och socialkompetens samt förebygga psykisk ohälsa och mobbning i skolan.

Målsättning med projektet

Må bra i skolan – helhetens budskap är positiv psykisk hälsa. Betoningen ligger på:

 • de psykiska resurser som alla besitter
 • möjligheterna att påverka det egna livet
 • hoppfullhet
 • tillfredsställande sociala förhållanden, kamraters och nära vänners betydelse samt
 • en positiv uppfattning om sig själv och de egna utvecklingsmöjligheterna.

Syftet med projektet är att:

 • Stöda grundskolelevers behov och förebygga psykisk ohälsa i nejden
 • Stöda pågående verksamhet som främjar psykisk hälsa och förebygger mobbning
 • Stöda målsättningarna för den nya läroplanen bl.a. främjande av välmående och hälsa, delaktighet, känsloförmåga och problemlösning
 • Öka och berika samarbetet mellan skola och föräldrar
 • Dra nytta av mobilspel som läromiljö
 • Öka skolelevers må bra-färdigheter

Pilotskolor

De verksamhetsformer som utvecklats inom projektet har testats i skolmiljöer. Ett stort tack till pilotsolorna i Vasanejden:

 • Huutoniemen koulu
 • Isolahden koulu
 • Keskuskoulu
 • Nummen koulu
 • Savilahden yhtenäiskoulu
 • Vanhan Vaasan koulu

I pilotskolor har man genomfört tester gällande Min grej-grupper och mobilspelet Magis. Skolornas elever, deras föräldrar, lärare, skolkuratorer, speciallärare och rektorer har medverkat på många olika sätt. Pilotskolornas feedback har varit mycket värdefullt för finslipning av projektets verksamhetsformer. Vi är tacksamma för det goda samarbetet.

Länkar